Hoe kunt u uw CO2-uitstoot verminderen?

Bedrijven als klimaatbeschermers

Klimaatneutraliteit, broeikasgassen, CO2-certificaten, groene elektriciteit, klimaatverandering, energie-efficiëntie. Dit zijn allemaal begrippen die steeds belangrijker worden, vooral voor bedrijven. Het ecologische imago van een bedrijf wordt steeds meer het boegbeeld.

Maar wat zit er achter? Welke maatregelen kunnen worden genomen en welke invloed heeft uw bijdrage aan het verminderen van de CO2-uitstoot op uw bedrijf? In onze blogpost geven we u antwoorden op deze vragen.

De opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2 °C. Dat is het doel van de klimaatovereenkomst van Parijs. Dit moet worden bereikt door steeds meer broeikasgassen terug te dringen. Klimaatneutraliteit betekent de grootst mogelijke vermindering van de CO2-uitstoot en compensatie voor de resterende CO2-productie. Het is daarom niet voldoende dat bedrijven alleen CO2-neutraal produceren. Ze moeten actief ageren om hun CO2-uitstoot te minimaliseren.

Een ander belangrijk begrip in dit verband zijn de broeikasgassen. Het beschrijft emissies die een direct effect hebben op de klimaatverandering. Naast CO omvatten deze gassen zoals methaan, ozon of zwavelhexafluoride. Al deze, met uitzondering van CO2, worden omgezet in het zogenaamde CO2-equivalent om de milieuschade beter te kunnen vergelijken.

De uitstoot van broeikasgassen kan verder in drie categorieën worden onderverdeeld:

  1. Directe emissie van gassen door verbranding in een eigen installatie, zoals verbrandingsovens
  2. Emissies in verband met aangekochte energie, zoals stadsverwarming
  3. Indirecte emissies, zoals zakenreizen

Alle drie de categorieën zijn te vinden in de meeste industriële bedrijven.

Efficiënte persluchttoevoer voor minder CO2-uitstoot.
De efficiëntie van de persluchttoevoer is cruciaal voor de CO2-uitstoot.

Potentiële besparingen bij het opwekken van perslucht

Ruim 85 procent van de broeikasgassen is toe te schrijven aan de energie-industrie vanaf het punt van oorsprong. Met name bedrijven hebben daarom een beslissende verantwoordelijkheid bij het verminderen van hun totale economische CO2-uitstoot.

Dit brengt ons bij de vraag: Wat kunt u als bedrijf actief doen? U kunt groene elektriciteit gebruiken om elektriciteit op te wekken uit hernieuwbare energiebronnen en uw productieproces energie-efficiënter te maken. Ongeveer 10% van de industriële vraag naar elektriciteit is nodig voor de productie van perslucht. Dit betekent dat perslucht ook wordt beschouwd als een energiebron, wat een aanzienlijk besparingspotentieel biedt. Deze omvatten het voorkomen van lekkage, het optimaliseren van de aansturing en de regeling van de vraag, het gebruik van de restwarmte van de compressor of het gebruik van het juiste drukniveau. Vooral warmterecuperatie heeft een enorme invloed op het efficiëntieniveau. Persluchtgeneratoren zetten de geleverde energie bijna uitsluitend om in warmte, waaruit tot 96% energie kan worden teruggewonnen.

Voor u als bedrijf is het belangrijk dat u uw persluchttoevoer controleert en optimaliseert met het oog op mogelijke verbeteringen of dat u meteen vanaf het begin een efficiënt persluchtsysteem plant voor uw productieomstandigheden. Als u een niet-geoptimaliseerd persluchtsysteem vergelijkt met een geoptimaliseerd persluchtsysteem door het onder dezelfde omstandigheden te laten draaien, wordt de CO2 -uitstoot met 73% verminderd in vergelijking met het afgestemde persluchtstation. Dit komt overeen met 139,7 ton CO2. De energie-efficiëntie van de persluchtvoorziening speelt niet alleen een rol bij de uitstoot van broeikasgassen, maar ook bij de levenscycluskosten van een installatie, aangezien de energiekosten het grootste deel van de totale uitgaven uitmaken, namelijk tot 70%.

Efficiënte oplossingen op maat

Bij KAESER is energie-efficiëntie onze topprioriteit. Het pad naar een efficiënt systeem begint met consultancy en planning. Met onze bedrijfseigen ADA- en KESS-processen kan uw werkelijke persluchtbehoefte, zoals vereist voor dagelijks gebruik, nauwkeurig worden gemeten en op basis van deze gegevens kan een oplossing worden vastgesteld die is afgestemd op uw bedrijf. Dankzij de efficiënte interactie van alle persluchtcomponenten kunnen uw energiekosten tot wel 30% worden gereduceerd.

30% minder energieverbruik met een compleet systeem van KAESER.

Onze compressoren zijn tevens uitgerust met technisch innovatieve componenten. Onze schroefcompressoren werken met een rotorprofiel dat is ontwikkeld door de technici van KAESER, het SIGMA-PROFIEL. Hierdoor kan tot 15% energie worden bespaard in vergelijking met conventionele profielen. Bovendien hebben onze rotors een uitzonderlijk lange levensduur. Ze zijn energiezuiniger en voldoen aan het duurzaamheidsaspect.

Als u erin slaagt uw CO2-uitstoot te verminderen, helpt u het klimaat te beschermen en uw imago te verbeteren, wat een goede indruk op de klant zal achterlaten naarmate het milieu-onderwerp belangrijker wordt. Daarnaast kan ook gebruik worden gemaakt van regionale financieringsmogelijkheden. Kortom, maatregelen om de energie- en hulpbronnenefficiëntie te verhogen worden ondersteund. Hiertoe behoren investeringen in de vervanging van oude systemen of aanschaf van nieuwe, uiterst efficiënte systemen en eenheden, zoals persluchtsystemen en regelsystemen van een hoger niveau. Maar er is ook geld voor maatregelen om afvalwarmte te gebruiken. Als u geïnteresseerd bent in de omvang van de financieringsmogelijkheden of als u niet zeker weet hoe u verder moet gaan met de aanvraag, zullen wij bij KAESER u graag ondersteunen.